ورود به سیستم

 

بار دستی شما باید بصورت زیر باشد:

ابعاد کیف دستی نباید از ابعاد زیر تجاوز کند.

 

max. 20 cm 

max. 55 cm

max. 40 cm

 

     

     max. 6 kg

 

 

 

 

چمدان

 در صورت حمل چمدان هایی که به خوبی بسته نشده و یا به صورت نامناسب بسته شده باشند، ممکن است جرمنیا مانع حمل و نقل آن ها شود زیرا نمی توان حمل و نقل سالم آن ها را تضمین کرد.

مسافران در قبال سازماندهی و اطمینان از اینکه چمدان بررسی شده آن ها، تمام اشیای درون آن با قوانین کلی حمل و نقل حوایی مطابقت دارد و در حین انتقال بدون خسارت به مقصد خواهد رسید، مسئول هستند.